REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Definicje


1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Serwis Internetowy, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.Serwis Internetowy na rzecz Użytkowników.
2. Użytkownik to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca to jednoosobowa działalność gospodarcza s.c. spółka cywilna Sp. j. jawna p. i partnerzy Sp. k. komandytowa Sp. z o.o. ograniczoną odpowiedzialnością S.A. akcyjna, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS, NIP oraz REGON , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
5. Serwis to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.Serwis Internetowy. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, w tym Sprzedaż.
6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Użytkownika. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Serwisu.
8. Sprzedaż to świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
10. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. działalność gospodarcza s.c. Sp. k. Sp. z o.o. S.A.
11. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Konto Użytkownika to panel zarządzający Usługami Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
13. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Użytkownikowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Usługodawcą.
17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.
18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§1 Ogólne warunki umowne
1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.Serwis Internetowy
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 
[żródło: www.e-regulaminy.pl]

§2 Warunki korzystania i Rejestracja


1. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług


1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
1. udostępnienie porównywarki Produktów,
2. udostępnienie formularza kontaktowego,
3. udostępnienie przycisków kontaktowych,
4. udostępnienie formularza zamówień,
5. udostępnienie wyszukiwarki,
6. zapytanie o Produkt,
7. wprowadzenie opinii o Produkcie,
8. prowadzenie Konta Użytkownika,
9. Newsletter,
10. polecenie Produktu,
11. dodanie Produktu do przechowalni.
12. udostępnienie kalkulatora kosztów przesyłki,
13. udostępnienie „listy życzeń”,
14. udostępnienie mapy.
2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia porównywarki Produktów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z porównywarki i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie funkcjonalności pozwalającej na wybranie co najmniej dwóch Produktów, których parametry takie jak: cena, opis i właściwości techniczne zostaną wyświetlone w sąsiadujących kolumnach w obrębie porównywarki („Porównanie produktów”). Dodatkowo, Użytkownik może przesłać link prowadzący do strony Serwisu z wynikiem porównania do osób trzecich, za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Twitter (https://twitter.com), Facebook (https://facebook.com), Google+ (https://plus.google.com) lub Pinterest (https://pinterest.com), pod warunkiem posiadania konta użytkownika w danym serwisie i zalogowania, korzystając z właściwej funkcjonalności Serwisu.
3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy. Dodatkowo, Użytkownik może załączyć plik do wysyłanej wiadomości.
4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia przycisków kontaktowych zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z przycisku kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie funkcjonalności pozwalających na:
1. Zainicjowanie nawiązania połączenia głosowego ze Usługodawcą lub z osobą przez niego upoważnioną za pośrednictwem aplikacji Skype. Skorzystanie z Usługi wymaga zainstalowania, poprawnego skonfigurowania oraz posiadania konta użytkownika komunikatora Skype (https://skype.com).
5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
6. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania Produktów przy wykorzystaniu słów kluczowych. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia wyszukiwania szczegółowego z uwzględnieniem dostępnych kryteriów. Wyniki wyszukiwania Produktów mogą zostać dodatkowo posortowane przy użyciu właściwego pola („Sortowanie”).
7. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzenia opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania recenzji o Produkcie, w celu jej opublikowania. Dodatkowo, Użytkownik ocenia recenzowany Produkt przyznając mu od 1 do 5 „gwiazdek” wyrażających stopień zadowolenia z Produktu. Umowa zakazuje zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
8. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Użytkownika. Dodatkowo w ramach niniejszej Usługi Użytkownik otrzymuje możliwość wyświetlenia historii złożonych przez siebie zamówień oraz korekt dokonanych płatności. Ponadto, korzystając z zakładki „Moje adresy”, Użytkownik może zapisać adresy Dostarczenia w celu ich późniejszego wykorzystania w obrębie formularza zamówień.
9. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze wiadomości Newsletter.
10. Umowa o świadczenie Usługi polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje wyświetlenie formularza polecenia, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, Użytkownik może przesłać informacje o Produkcie za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Twitter (https://twitter.com), Facebook (https://facebook.com), Google+ (https://plus.google.com) lub Pinterest (https://pinterest.com), pod warunkiem posiadania konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym i zalogowania, korzystając z właściwej funkcjonalności Serwisu.
11. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia kalkulatora kosztów przesyłki zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kalkulatora kosztów przesyłki i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie funkcjonalności pozwalającej na przeprowadzenie symulacji obliczenia wysokości kosztów przesyłki Produktów do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
12. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia „listy życzeń” zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności udostępnionej przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Użytkownikom Serwisu tworzenie listy Produktów, które chcieliby otrzymać w prezencie od osób trzecich. Zasady funkcjonowania „listy życzeń”:
1. Usługa pozwala na stworzenie i zarządzanie listą życzeń,
2. Użytkownik może zaprosić gości do oglądania, dokonywania wyboru i zakupu Produktów znajdujących się na jego liście życzeń.
3. Użytkownik może stworzyć książkę adresową z adresami e-mail osób trzecich, do których wysyłane są zaproszenia do listy życzeń.
4. Lista życzeń będzie udostępniana tylko zaproszonym przez właściciela gościom, którzy zaakceptowali zaproszenie.
5. Lista życzeń może obejmować tylko Produkty znajdujące się w ofercie handlowej Serwisu.
6. Do skorzystania z Usługi wymagane jest posiadanie Konta Użytkownika i zalogowanie.
13. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google działającej w domenie https://google.pl/maps na stronie internetowej Serwisu, w celu precyzyjnego określania lokalizacji, w szczególności położenia siedziby Serwisu. Dodatkowo, w przypadku korzystania z niniejszej Usługi w obrębie zakładki „Nasze Sklepy”, Użytkownik może podać nazwę lokalizacji i wybrać właściwy zakres odległości w celu przeprowadzenia wyszukania siedziby Serwisu znajdującej się najbliżej podanej lokalizacji.
14. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Usługi świadczone Użytkownikom zarejestrowanym


1. Usługodawca świadczy na rzecz zalogowanych Użytkowników zalogowanych dodatkowe, następujące Usługi bezpłatne:
1. utworzenie Strony Wizytówkowej Firmy,
2. wprowadzenie opinii na temat Firmy,
3. dodanie Firmy do ulubionych.
2. Umowa o świadczenie Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Firmy w obszarze Serwisu zawierana jest na czas oznaczony poprzez wypełnienie przez Użytkownika właściwego formularza („Dodaj przedsiębiorcę internetowego”) na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu i zostaje rozwiązana w chwili jego usunięcia. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej dodanie Firmy do katalogu oraz zasobów Serwisu i jego funkcjonalności w celu prezentacji sprzedaży w internecie.
3. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzenia opinii o Firmie zawierana jest na czas oznaczony chwili przystąpienia do korzystania z formularza wprowadzania opinii o Firmie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza opinii o Firmie, w celu wprowadzenia jej treści oraz oceny Firmy w skali od 1 do 5 gwiazdek.
4. Umowa o świadczenie Usługi dodania Firmy do ulubionych zawierana jest na czas oznaczony poprzez użycie przycisku „Zapisz” i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie opcji tzw. dodania Firmy do ulubionych, tj. zapisania Firmy w pamięci Konta Użytkownika.
5. Umowa o świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników zalogowanych może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.


§5 Strona Wizytówkowa


1. Usługa utworzenia Strony Wizytówkowej jest bezpłatna.
2. Warunkiem skorzystania z Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Firmy jest rejestracja Konta Użytkownika i zalogowanie.
3. Korzystając z Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Użytkownik oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do dokonania czynności w imieniu podmiotu zarządzającego Firma na temat którego informacje dodaje.
4. Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich.
5. Utworzenie Strony Wizytówkowej polega na wypełnieniu formularza „Dodaj serwis internetowy” poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych gwiazdką) oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego Firmy danych.
6. Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak: nazwa, Lokalizacja, parametry i wyposażenie Firmy, będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania jako słowa kluczowe.
7. Użytkownik może edytować treści za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Użytkownika poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
8. Użytkownik otrzymuje prawo do zarządzania i edycji Strony Wizytówkowej Firmy po podaniu kodu weryfikacyjnego o którym mowa w §6 ust. 4.
9. Utworzenie Strony Wizytówkowej następuje w chwili użycia właściwej funkcjonalności po wypełnieniu formularza. Do momentu pomyślnego zakończenia Weryfikacji o której mowa w §6 niniejszego Regulaminu, Firma widnieje w katalogu jako Spot Niezweryfikowany.
10. Usunięcie Strony Wizytówkowej Firmy z Serwisu może nastąpić poprzez:
10.1. Użycie funkcji „Zgłoś spot do usunięcia”, podając przyczynę zgłoszenia. Usługodawca w ciągu 14 dni kontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia.
10.2. Zaistnienie okoliczności wskazanych w §6 ust. 9 i 11 niniejszego Regulaminu.

§6 Weryfikacja


1. Użytkownik, który skorzystał z Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Firmy, może dokonać Weryfikacji Firmy Niezweryfikowanej.
2. Zainicjowanie Weryfikacji następuje poprzez użycie właściwej funkcjonalności dostępnej w panelu zarządzania wizytówką Firmy w obszarze Konta Użytkownika.
3. Po dokonaniu zlecenia Weryfikacji, Firma otrzymuje status „Oczekuje na weryfikację”.
4. Usługodawca przesyła na adres Firmy, wskazany podczas tworzenia Strony Wizytówkowej, list tradycyjny zawierający 6-cio znakowy kod weryfikacyjny. W szczególnych okolicznościach, po uprzednim kontakcie z Usługodawcą, kod weryfikacyjny może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.
5. Użytkownik wpisuje otrzymany kod weryfikacyjny w odpowiednim polu w panelu weryfikacyjnym w obszarze Konta Użytkownika.
6. Po wpisaniu poprawnego kodu weryfikacyjnego i podaniu kompletnych informacji na temat Firma, otrzymuje on status Spotu Zweryfikowanego i staje się widoczny dla Użytkowników Serwisu.
7. W przypadku, gdy kod weryfikacyjny nie zostanie wprowadzony w ciągu 30 dni, Firma otrzymuje status „Odrzucona” i pozostaje niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu.
8. Użytkownik, którego Firma został odrzucony podczas Weryfikacji, zobowiązany jest do jej potwierdzenia w ciągu 60 dni.
9. Niespełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 8 lub niepomyślne przejście drugiej Weryfikacji, skutkuje usunięciem Strony Wizytówkowej Firmy z Serwisu.
10. Usługodawca co najmniej raz w roku dokonuje ponownej Weryfikacji Spotów Zweryfikowanych, kontaktując się w tym celu z Firmą.
11. Potwierdzenie Weryfikacji o której mowa w ust. 10 musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia nawiązania kontaktu z Usługodawcą. W przypadku braku informacji na temat funkcjonowania Firmy, Usługodawca zawiesza jego Stronę Wizytówkową na 60 dni, a po upływie tego terminu i dalszym braku potwierdzenia istnienia Firmy, Strona Wizytówkowa zostaje usunięta z Serwisu.

§7 Zamówienia


1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
1. „Rejestracja”, przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje Rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
2. „Złóż zamówienie bez zakładania konta”, z pominięciem użycia Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
3. „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik podaje:
1. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Użytkownika do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Usługodawcę.
9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
10. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Użytkownika.

§8 Sprzedaż


1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Produktów i zapłaty Usługodawcy ceny Produktów.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego.
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
8. Wydanie Produktów odbywa się:
1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Użytkownika,
2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Użytkownika, w siedzibie Serwisu w Dniach Roboczych w godz. 9:00-17:00.
9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
10. Usługodawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§9 Płatności


1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Użytkownik.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
4. Serwis umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Serwisu,
2. przelewem na rachunek bankowy Serwisu,
3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika, w zależności od woli Użytkownika.
7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§10 Reklamacje i gwarancje


1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Usługodawcy.
6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.
7. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
8. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
9. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
10. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
12. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
14. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
15. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§11 Odstąpienie od Umowy


1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
3. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
4. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
5. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
6. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, ma on obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
6. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

§12 Postanowienia uzupełniające


1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§13 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.